Matkalla  huipulle

Esittely / Strategia
A A A
Esittely

Strategia 2013-2016

MTI:n strategia rakentaa instituutin yhteisöllisyyttä ja antaa sen toiminnalle suuntaa toteuttaa taustaorganisaatioiden sille osoittamia tehtäviä. MTI:n strategia linjautuu taustaorganisaatioiden strategioihin ja konkretisoituu vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla.

MTI:n toiminta-ajatus

MTI on rakenteellisesti ainutlaatuinen ja sisällöllisesti uusiutuva, luova osaamisyhteisö. Yhdistämällä eri koulutusasteiden ja eri koulutusalojen asiantuntemusta MTI tarjoaa opiskelijoilleen monialaisia ja moniasteisia, yksilöllisesti räätälöitäviä opintopolkuja. MTI:ssa tehdään yhteiskunnan moniulotteiset tarpeet huomioon ottavaa, monitieteistä teoriaa kehittävää ja soveltavaa matkailun tutkimusta. MTI toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän toimijoiden kanssa ja tuottaa elinkeinolle osaavaa, ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta työvoimaa ja asiantuntijoita.

 

Visio

MTI on Arktisen alueen johtava matkailu- ja vieraanvaraisuusalojen asiantuntija. Se on rakenteeltaan ainutlaatuinen yhdistäen kaikki matkailun toimialojen tutkintoihin johtavat koulutukset, lisä- ja täydennyskoulutuksen, akateemisen tutkimuksen, asiakaslähtöiset palvelut sekä innovatiivisen kehittämistoiminnan.

MTI-strategiapuu-fin-www.jpg

Arktinen toimintaympäristö

Arktinen alue on erityinen sekä luonnoltaan että sijainniltaan. Arktiset alueet ovat harvaan asuttuja, pitkien välimatkojen alueita, mikä asettaa myös matkailulle omat haasteensa. Toisaalta vuodenaikojen vaihtelut, luonnon koskemattomuus, kulttuurien kontrastit sekä muut ainutlaatuiset tekijät tarjoavat matkailun kehittämiselle ehtymättömät mahdollisuudet. Vaikka matkailun tuotteet ja palvelut ovat lähtökohtaisesti samanlaisia kaikkialla maailmassa ne kuitenkin arktisilla alueilla saavat erilaisia sisältöjä mm. jo ilmaston ja luonnon vaatimuksistakin johtuen. Olosuhteisiin ja toimintaympäristöön pohjautuva arktinen vieraanvaraisuus rakentuu vuodenaikojen vaihtelun hyödyntämisestä, toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja luottamuksesta, luonnon kestävästä käytöstä, paikallisuuden ja kulttuurien arvostuksesta, turvallisuudesta ja riskien hallinnasta sekä toimialojen rajapintoja yhdistävästä, ennakoivasta ja innovatiivisesta tuotekehityksestä ja palvelumuotoilusta.

Arvot

MTI:n toiminta perustuu eettisyyteen ja yhteisöllisyyteen, jotka muodostavat strategiassa vertauskuvallisen tunturikoivun rungon. Eettisyys ja yhteisöllisyys arvoina luovat pohjan vieraanvaraisuuden ja vastuullisuuden kehittämiselle. Arvot merkitsevät myös henkilöstön, hyvinvoinnin tukemista ja yhdenvertaisuuden korostamista kaikessa toiminnassa.

MTI:n toiminnan painopisteet

Vieraanvaraisuus
Matkailu ja vieraanvaraisuus kulkevat käsi kädessä, toista ei voi olla ilman toista. Vieraanvaraisuus on merkittävä matkailun kilpailukykytekijä. Sen johtaminen ja huomioiminen liiketoiminnassa on yksi yrityksen menestystekijöistä. Paikallisuuden ja kulttuurien hyödyntäminen, asiakkaiden kohtaaminen, esteettisyys, tapahtumat ja luontoympäristöt luovat matkailijalle myönteisiä kokemuksia. MTI:ssa painottuvat arktisen vieraanvaraisuuden kestävään hyödyntämiseen pohjautuvat monitasoinen matkailuosaaminen, tutkimus ja palvelutoiminta. Kehittämällä matkailun turvallisuutta arvoketjun kaikissa osissa asiakkaille voidaan tarjota kokonaisvaltaisia, myönteisiä matkailukokemuksia ja työntekijöille vakaa ja turvallinen työympäristö.

Viisiasteinen vastuullisuus
Vastuullisuuden ulottuvuudet ovat taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja poliittinen näkökulma, jotka luovat pohjan kestävälle ja yhdenvertaisuutta korostavalle matkailutoiminnalle. MTI:ssa vastuullisuuden eri osa-alueet korostuvat paikalliskulttuurien ja paikallisuuden vaalimisessa varmistamalla, että matkailutoiminta on ekologisesti ja poliittisesti hyväksyttyä. Ennakoimalla matkailualojen kehittymistä pystytään hahmottamaan toimintaympäristön muutoksia, joihin matkailualan toimijoiden tulee varautua vastuullisuuden toteutumiseksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.


MTI:n toiminta-alueet


Koulutus
MTI:n koulutus tuottaa organisaatiorajat ylittävää tasokasta ja monialaista matkailu- ja vieraanvaraisuusalojen osaamista pohjoisessa toimintaympäristössä. Se rakentuu opetuksen erilaisille yhteistyömuodoille, opiskelijoiden yksilöidyille oppimispoluille ja uusia oppimisympäristöjä hyödyntäville pedagogisille ratkaisuille. Yhteistyölähtöisessä oppimisessa vahvistetaan elinkeinoelämäläheisyyttä, joka antaa MTI:n opiskelijoille valmiudet kohdata matkailu- ja vieraanvaraisuusalojen sekä julkisen sektorin matkailuun liittyvät osaamistarpeet. Kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tuetaan koulutuksen strategian mukaisten osaamisalueiden sisällöllistä kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Tutkimus
MTI:ssa tehdään kansainvälisesti tunnettua, kriittistä matkailun perustutkimusta ja alueellisesti vaikuttavaa soveltavaa tutkimusta. Tutkimustoiminta tuottaa tietoa ja osaamista, jotka tukevat matkailun kehittämistä erityisesti pohjoisilla alueilla. Tutkimuksessa painottuvat instituutin strategiset ulottuvuudet – vieraanvaraisuus ja vastuullisuus. Instituutti tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäristön tutkimukselle: yhteistyö tutkijoiden, kouluttajien, kehittäjien ja käytännön toteuttajien välillä on luonteva osa arjen käytäntöjä. Matkailun monitieteistä osaamista vahvistetaan henkilöstörakennetta ja tutkijakoulutusta kehittämällä.

Palvelut
MTI:n asiantuntija- ja koulutuspalvelut ovat olennainen osa instituutin toimintaa. Ne tuovat lisäarvoa MTI:n koulutukselle ja tutkimukselle sekä vahvistavat MTI:n asemaa erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Palvelutoiminnan liiketoiminta perustuu laadukkaisiin palveluihin ja tuotteisiin. Ammattitaitoiset, kilpailukykyiset ja alati kehittyvät palvelut vahvistavat MTI:n organisaatioidentiteettiä.

Kansainvälistyminen
Tavoitteena on edistää kansainvälisyyttä ja kansainvälistä tunnettuutta niin, että MTI:stä tulee visionsa mukainen Arktisen alueen johtava matkailu- ja vieraanvaraisuusalojen asiantuntija. MTI:n osalta kansainvälistyminen tarkoittaa:
  • MTI:n kansainvälisen tunnettuuden lisäämistä
  • Verkostojen rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä, avainkumppanuuksien rakentamista
  • Strategian painopistealueiden kehittämistä kv-verkostoissa ja hankkeissa
  • Tutkimuksen, koulutuksen ja palvelutoiminnan osaamisen vahvistamista kv-toiminnalla
MTI:n kansainvälistymisohjelmassa määritellään kansainvälisen toiminnan painotukset, tavoitteet sekä toimenpiteet, jotka konkretisoidaan vuosittaisessa toimenpidesuunnitelmassa.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK