Matkalla huipulle

UNELMATEHDAS – Matkailun ja elämystuotannon esihautomohanke

Hankkeen kesto: 1.11.2011 – 30.6.2014

Tavoitteet
Tavoitteena on luoda ohjattu prosessi uuden luomiseen, ideoiden kehittämiseen ja niiden toimivuuden testaamiseen joko elinkeinoelämän tai prosessissa syntyvien, uusien yrityksien käyttöön.
Tavoitteena on, että matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutilla on monialainen, jatkuva ja määrätietoinen yrittäjyysajattelua, yrittäjyyttä sekä tuote- ja palveluinno-vaatioita tukeva toimintamalli, joka edistää myös olemassa olevien yritysten tuote-kehitystä. Toimintamalli perustuu eri koulutusasteiden ja koulutusalojen yhteis-työhön. Toiminta ja verkostoituminen luo myös pohjaa uudenlaisille yhteistyömuo-doille elinkeinoelämän, oppilaitosten ja yrityspalveluja tuottavien organisaatioiden välillä.

Toimenpiteet
Aluksi kartoitetaan hyviä käytäntöjä, joita yhdistelemällä ja edelleen kehittämällä voidaan löytää sopiva toimintamalli Unelmatehtaalle. Toiminnan keskiössä ovat opiskelijat ja opettajat. Opiskelijoiden, opettajien ja elinkeinoelämän aktivoimisen kautta, kokeillaan eri toimintamalleja, miten opiskelijoiden ideat ja elinkeinoelämän tarpeet saadaan törmäämään luontevasti opetuksessa. Hankkeen aikana luodaan pe-dagogiamalli, siihen liittyvät Unelmatehdas-opinnot.

Tulokset
Unelmatehtaasta tulee monialainen, eri koulutusasteiden ja elinkeinoelämän yhteis-työn mahdollistava kehittämisympäristö, ideahautomo. Se toimii linkkinä ja toimin-taympäristönä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisessä yhteistyössä tuotekehityksen ja yrittäjyyden alueilla. Unelmatehdas ympäristöön rakentuu uusi pedagogiamalli, joka tukee tavoitteiden mukaisia sisältöjä.

Kumppanit
Hankkeen kumppanit ovat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto.
MTIn rooli hankkeessa: MTI/Lapin AMK on hankkeen päähakija

Hankehenkilöstö
Milla Hirvaskari, projektipäällikkö
puh. 040 571 6578
milla.hirvaskari(at)lapinamk.fi

Marja Lempiäinen, aluekoordinaattori
puh. 040 709 6822
marja.lempiainen(at)lapinamk.fi

Anu Harju-Myllyaho
puh. 040 484 4481
anu.harju-myllyaho(at)ulapland.fi


Rahoitus
Lähde
 Euroa
 ESR ja valtion rahoitus
 507 480
 Kuntarahoitus  106 410
 Muu julkinen rahoitus
 20 460
 Rahoitus yhteensä
 634 350Unelmatehdas Facebookissa
Seuraa Unelmatehdasta Facebookissa:

FB