Matkalla huipulle

 

Esimerkki  Tutkimus- ja kehittämispalveluista: Paikallisten tuotteiden osuus elintarvikkeiden ostohankinnoista Lapin kunnissa 

Palvelun tilaaja: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Kasvituotannon tutkimuksen Rovaniemen yksikkö / LAPPI LUO-työohjelma
 
Asiantuntija:
Opiskelijoiden ohjauksesta, aineiston analysoinnista sekä tulosten kokoamisesta raportiksi vastasi ammattikorkeakoulun sivutoiminen tuntiopettaja Jari Rolig.

Mitä? Toimeksiantaja halusi selvittää Lappilaisten ravintoloiden elintarvikehankintojen osuutta ja käytön esteitä sekä kehittämismahdollisuuksia Lapin kuntien elintarvikkeiden hankinnoissa.

Miten? Ammattikorkeakoulun opiskelijat keräsivät aineiston kyselylomakkeilla, joka lähetettiin yhteensä 103:lle ruokatilauksista vastaavalle henkilölle. Informantit toimivat Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson ja Kemi-Tornion seutukunnan alueella.  Selvityksestä koostettiin raportti.

Mitä palveluun sisältyi?  Selvitystyön toteutus suunniteltiin yhdessä toimeksiantajan, asiantuntijan ja selvitystyöhön osallistuneiden matkailun koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Osapuolet suunnittelivat yhteistyössä haastattelulomakkeen rakenteen, määrittelivät otoksen suuruuden ja kattavuuden sekä aineiston keräämisen. Opiskelijat laativat kyselylomakkeen, keräsivät aineiston webropol-lomakkeella ja puhelinhaastattelun avulla. Aineisto analysoitiin SPSS-työakalulla opettajan ohjauksessa. Selvityksestä laadittiin raportti, joka esiteltiin toimeksiantajan erikseen määrittelemissä tilaisuuksissa.