Matkalla huipulle


Opiskelu / Yhteiset opinnot / Ristiinvalinnat
A A A
Yhteiset opinnot

Ristiinvalittavat opinnot

Mitä?

Ristiinvalittavissa opinnoissa opiskelijamme voivat laajentaa omaa matkailualojen osaamistaan osallistumalla toisen MTI:n oppilaitoksen (Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun tai Lapin matkailuopiston) tarjoamiin opintoihin. Ristiinvalittaviksi määritellyt opinnot ovat avoimia kaikille MTI:n opiskelijoille.

Olemme valinneet ristiinvalittaviksi opinnoiksi nimenomaan sellaisia opintojaksoja ja tutkinnon osia, jotka täydentävät MTI:n oppilaitosten tarjontaa. Niinpä esimerkiksi korkeakouluopiskelija voi vahvistaa tiettyyn asiaan liittyvää käytännön osaamistaan osallistumalla matkailuopiston aiheeseen liittyviin opintoihin. Tai matkailuopiston opiskelija voi hakea teoriataustan tuntemusta oppimiinsa käytännön asioihin yliopiston opintojaksolta. Ammattikorkeakoulu puolestaan tarjoaa käytäntöä ja teoriaa saumattomasti yhdistäviä opintoja kaikille opiskelijoille.

Ristiinvalittavat opinnot toimivat myös hyvänä siltana opintojen jatkamiseen seuraavalla koulutusasteella: opintoihin tutustumisen ohella olet samalla suorittanut jo osia seuraavasta tutkinnostasi.

Miten?

Opiskelijat voivat suorittaa tiettyjä opintoja sellaisenaan instituutin toisista oppilaitoksista. Kyseisten opintojen aikataulut on suunniteltu siten, että mahdollisimman monella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opintoihin.

Ristiinvalittavien opintojen opetus järjestetään aina kunkin oppilaitoksen opetussuunnitelmien ja -käytäntöjen mukaisesti. Tarkemmat suoritusohjeet ja aikataulut saat ilmoittauduttuasi opintoihin.

Opinnot suoritettuasi voit sisällyttää ristiinvalitut opinnot osaksi tutkintoasi. Katso tarkemmat ohjeet hyväksilukemiseen alasivulta.

Ilmoittautuminen ja opintojen suorittaminen

Kevään 2017 opintoihin ilmoittaudutaan 28.11.2016-1.1.2017. Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet alasivulta!

Ilmoittauduttuasi saat tarkempia ohjeita opintojen suorittamiseen. Suorituksen jälkeen toimita rekisteriote kotioppilaitokseesi opintopisteiden / osaamispisteiden saamiseksi rekisteriin. Opiskelijan polku ristiinvalittavissa opinnoissa on kuvattu alla olevassa kuvassa.

KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

mikolta_ristiin.jpg 

Opintojen kuvaukset

Lapin matkailuopiston opintojaksojen sisällöt ja aikataulut löytyvät alta.

Lapin ammattikorkeakoulun opintojaksokuvaukset löytyvät SoleOPS-järjestelmästä koulutusohjelmien kohdalta (koulutusohjelmakoodit on mainittu alla). Ydinasiat sekä opintojaksojen aikataulut löytyvät alta.

Lapin yliopiston opintojaksokuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista opintojakson koodilla hakemalla. Tärkeimmät tiedot on koottu myös alle.

Opintojaksoille ja tutkinnonosille on keskimäärin paikkoja 5 opiskelijalle. 

Alla on myös suoria linkkejä opintojaksojen kuvauksiin.

Huom! Korkeakoulujen opintotarjonnasta on koottu Lapin matkailuopiston opiskelijoille kokonainen valinnainen tutkinnon osa Vieraanvaraisesti ja vastuullisesti matkailualan tehtävissä. Kokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta ja on laajuudeltaan 20 osp. Kokonaisuudessa opit mm. matkailijan rooleista, turvallisuudesta, tapakulttuureista ja luontomatkailusta. Tutustu tarkemmin kokonaisuuteen alla olevasta esitteestä (klikkaa kuvasta auki)! Voit suorittaa kokonaisuudesta myös yksittäisiä opintojaksoja.

koulutuskorttikuva.png

 

Lukuvuonna 2016-2017 ristiinvalittavat opinnot

KEVÄT 2017

Lapin matkailuopisto

Lapin matkailuopiston tarjonta koostuu tutkinnon valinnaisista tutkinnonosista, jotka ovat 15-20 osaamispisteen kokonaisuuksia. Osa sisältää lähiopetusta noin 7 osp ja loppuosa suoritetaan työssäoppimisena, joka on arviolta noin 5 viikkoa. Suoritustapaan ja opetuksen ja työssäoppimisen määrään vaikuttaa mahdollinen aikaisempi osaaminen, joka tarkastellaan opetuksen alkaessa.

Opetuksen tarkat aikataulut käydään läpi tutkinnon osaan ilmoittautuvan kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Majoitusliikkeen varaustoiminnot 20 osp maalis-huhtikuu
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
• kunnostaa asiakas- ja työtiloja
• valmistautuu myyntiin seuraamalla varaustilannetta
• toimii asiakaspalvelussa
• hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
• esittelee ja myy hotellin tuotteita ja palveluja
• käyttää varausjärjestelmän eri toimintoja ja kirjaa varauksia
• tiedottaa varauksista majoitusliikkeen muille osastoille
• käyttää kanta-asiakasrekisteriä myynnin apuna
• tekee yhteistyötä matkailualan jälleenmyyjien ja muiden sidosryhmien kanssa
• osallistuu viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteisiin
• noudattaa omavalvontasuunnitelmaa
• varmistaa asiakastyytyväisyyden.
Edellyttää opiskelijalta majoitusliikkeen varausjärjestelmän perusteiden osaamista.

 

Lapin ammattikorkeakoulu

R801M32A Konseptoidut toimintamallit 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R81M15S kanssa)
Aikataulu: 8.2. klo 12.30-16.00, 10.2. klo 12.30-16.00, 13.2. klo 8.15-11.45, 15.2. klo 12.30-16.00, 20.2. klo 8.15-16.00, 22.2. klo 12.30-16.00, 1.3. klo 12.30-16.00, 15.3. klo 12.30-16.00, 20.3. klo 10.15-11.45 ja 22.3. klo 12.30-16.00
Tavoitteet ja teemat:
Opintojaksolla pureudutaan liiketoiminnan konseptointiin ja yritysten identiteetin rakentamiseen. Aihetta lähestytään tarkastelemalla matkailupalveluita konseptoituna kokonaisuutena. Tutuksi tulevat alan yleisimmät konseptointimallit ja toimintaympäristöt sekä konseptoidun tuotteen eri osatekijät ja laatuvaatimukset. Työelämäyhteistyön kautta hahmottuu konseptoinnin hyödyt ja mahdollisuudet sekä palvelun laadun merkitys ja arvo eri kohderyhmille.
Sisältö:
• Tietoperusta
• Konseptoidun tuotteen/palvelun eri osatekijät
• Konseptoinnin hyödyt ja mahdollisuudet
• Palvelun laatu ja sen merkitys ja arvo eri kohderyhmille
• Yrityksen identiteetti ja tarinallistaminen.

R801D20A Profitability Planning and Finance in Tourism 5 cr (together with group  R81D15S)

Schedule: is coming as soon as possible
Contents:
• Financial statement analysis
• Profitability, financial stability, short-term/long-term operational measures
• Cost management issues
• Profitability planning (CVP-analysis)
• Setting a price (VAT)
• Responsibility accounting and budgeting
• Working capital management.
Pedagogical arrangements:
• Lectures, workshops, case studies, learning assignments, seminars
• Contact lessons appox. 40 hours
• Group and individual work 95 hours.
• The study unit is closely linked with Tourism Product Development and Pricing - study unit.
• The pricing of a tourism product is based on a commission from tourism industry.
Principal of Assessment:
Attendace, active participation in lectures, workshops and seminars.
Learning assignments and/or exam.

R801M15N Kohdeturvallisuus 5 op
Aikataulu: 15.5. klo 8.15-16.00, 19.5. klo 8.15-16.00, 22.5. klo 8.15-16.00
Lisäksi 14.5.2017 Ennakkotehtävän palautus moodleen
30.5. klo 12 - 14 Tehtävän ohjaus, puhelimitse tai sähköpostilla
10.8.2017 Raportin ja itsearvioinnin palautus moodleen
Tavoitteet ja teemat:
Käytännönläheisellä opintojaksolla opiskelija ymmärtää monialaisen verkostoyhteistyön merkityksen matkailualueen turvallisuuden edistämisessä. Opiskelija tarkastelee riskienhallintaa ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä yritysten näkökulmasta. Lähiopetus on toukokuussa kolmena päivänä (15., 19. ja 22.5) ja kesän 2017 aikana opiskelija tekee työelämäläheistä toimeksiantoa.
Sisältö:
• Turvallisuuden peruskäsitteet matkailun kontekstissa
• Verkostoyhteistyön merkitys
• Riskienhallinta ja ennakointi
• Asiakasturvallisuus laatutekijänä
• Turvallisuuden arvoketjuajattelu.

 

Lapin yliopisto

YMAT0114 Matkailun kestävyys 5 op
Aikataulu: 16.2. klo 12-16, 17.2. klo 10-14, 23.2. klo 12-16, 24.2. klo 10-14, 2.3. klo 12-16, 3.3. klo 10-14
Tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
• tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
• nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
• kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
• esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot.
Sisältö:
Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, matkailijoiden asumis- ja ympäristöodotukset, matkailullinen maankäyttö.
Opetus- ja työmuodot:
Teemaseminaarin lähiopetustunteja on 24 t, joista osa on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä (elinkeinoelämän edustajia ja hanketyöntekijöitä). Lisäksi aihepiiriin tutustutaan lähialueelle tehtävällä retkellä. Opintojakso suoritetaan luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvalla esseellä sekä kirjallisuustentillä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 110 t.
Vaadittavat suoritukset:
Essee (3 op) ja kirjallisuustentti (2 op).

YMAT1211 Cultural and Social Studies of Tourism 5 cr
Schedule: 13.3. 12-16 o´clock, 20.3. 12-16 o´clock, 27.3. 12-16 o´clock, 10.4. 12-16 o´clock and the concluding seminar 27.4. klo 12-16 o´clock
Aim:
After completion the course the student is able to
• use the perspectives of sociology and cultural studies for understanding the social, cultural, and ethical meanings related to tourism, travelling and other mobilities and hospitalities both locally and globally
• make critical judgements of tourism development and business solutions
• be creative in the field of social and cultural innovations related to the tourism industry.
Contents:
Cultural and social studies, academic pedagogy, authenticity, indigeneity, identity, class, sports, the body, gender, hospitality, work, leisure, community, event, dwelling, design, neighboring, conclusion, tourism studies, politics.
Methods:
Multiform teaching and learning in class and in Optima: Lectures (16 h); independent and guided studying and writing assignments; a learning diary (115 h); a closing webinar (4 h).
Requirements:
Active participation in discussions and small class assignments, an individual written assignment on the chosen theme and its presentation in the concluding seminar.

 

Muut opinnot

Näistä ilmoitetaan ja näihin ilmoittaudutaan erikseen. Seuraa sähköpostiasi!
801M14I Kehitysprojekti 5 op
YMAT1220 Current Issues in Tourism 1-10 op

 

SYKSY 2016

Lapin matkailuopisto

Lapin matkailuopiston tarjonta koostuu tutkinnon valinnaisista tutkinnonosista, jotka ovat 15-20 osaamispisteen kokonaisuuksia. Osa sisältää lähiopetusta noin 7 osp ja loppuosa suoritetaan työssäoppimisena, joka on arviolta noin 5 viikkoa. Suoritustapaan ja opetuksen ja työssäoppimisen määrään vaikuttaa mahdollinen aikaisempi osaaminen, joka tarkastellaan opetuksen alkaessa.

Opetuksen tarkat aikataulut käydään läpi tutkinnon osaan ilmoittautuvan kanssa ilmoittautumisajan päätyttyä.

Juomien myynti ja tarjoilu 20 osp syys-lokakuu
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
• varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja
• suosittelee, myy ja tarjoilee juomatuotteita ja muita tuotteita
• toimii asiakaspalvelussa
• hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa
• valmistaa ja tarjoilee myydyimpiä juomasekoituksia
• tarjoilee alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen
• rekisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita
• tekee vuorotilityksen ja muut vuoronvaihtoon liittyvät työt
• siistii ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen viihtyisyydestä
• työskentelee yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

Retki-, erä- ja luontoruokapalvelut 15 osp talven aikana, toteutuu Kittilässä
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
• valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja
• valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita ja muita tarjottavia
• pakkaa, kuljettaa, laittaa esille ja tarjoilee aterioita sekä muita tarjottavia
• tekee jälkityöt.

Opastuspalvelut 20 osp loka-marraskuu
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja
• valmistautuu opastuspalvelutilanteeseen
• suunnittelee opastusten sisältöjä ja aikatauluja
• opastaa asiakkaita
• hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa
• päättää opastustilanteen.Lapin ammattikorkeakoulu

R801M13A Asiakaslähtöinen palvelu ja vieraanvaraisuus 5 op (päiväopiskelijoiden ryhmän R81M16S kanssa, toteutus 15004)
Aikataulu: 24.10. klo 8.15-11.45, 31.10. klo 10.15-11.45, 7.11. klo 12.30-16.00, 8.11. klo 12.30-16.00 ja 9.11. klo 8.15-9.45. Lisäksi iLinc-koulutus ennen toteutuksen alkua.
Opetus tapahtuu verkossa, iLincissä. Tunnit kuunneltavissa tuntien jälkeen, mikäli tuntien suhteen päällekäisyyttä.
Tavoitteet ja teemat:
Opiskelija perehtyy matkailu- ja ravitsemisalan, tapakulttuurin ja vieraanvaraisuuden sekä monikulttuurisuuden kehityshistoriaan arktisessa toimintaympäristössä sekä ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua.
• Opiskelija tuntee arktisen toimintaympäristön ominaispiirteet.
• Opiskelija ymmärtää tapakulttuurin, monikulttuurisuuden ja asiakaslähtöisen palveluasenteen merkityksen osana vieraanvaraista palvelua.
• Opiskelija ymmärtää palvelukäsitteen eri ulottuvuudet, tunnistaa ja osaa kuvata palveluprosessin sekä saa käsityksen palvelukulttuurissa tapahtuvista muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Pedagogiset järjestelyt:
Opetus perustuu osaamisperustaisen opetussuunnitelman mukaiseen opiskelijalähtöiseen oppimiseen. Teemoja käsitellään työelämälähtöisten tehtävien ja kautta sekä tiedonhakutehtävien avulla. Oppimista ja tiedonhankintaa tuetaan asiantuntija-artikkeileilla sekä e-oppimismateriaaleilla. Oppimista ohjataan ja arvioidaan koko prosessin ajan.
Arviointi:
• Asiakaspalvelun, vieraanvaraisuuden, tapakulttuurien ja monikulttuurisuuden käsitteisiin perehtyminen (lukupiiri ja reflektiopaperi, Word).
• Vieraanvaraisuuden ja monikulttuurisuuden kehityshistoria arktisessa toimintaympäristössä (materiaaleihin perustuva pp-esitys).
• Vieraanvaraisuuden havainnointitehtävä ja kulttuurianalyysioppimistehtävä Rovaniemellä sijaitsevista ravitsemisliikkeistä (raportointi; Movie-maker/pp-esitys).Lapin yliopisto

YMAT0112 Matkailijan toimintaympäristöt 5 op
Aikataulu: 24.10., 27.10., 31.10., 3.11., 7.11., 10.11. ja 17.11. klo 12-15
Tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailijan käsitteeseen sekä matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin erityisesti matkailijanäkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä matkailijan ja tarkastella häntä eettisenä toimijana
• kuvata matkailun toimintaympäristöjen muodostumista
• esitellä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä ja kulttuurintutkimuksellisia matkailijaan sekä matkailun toimintaympäristöihin liittyviä käsitteitä ja keskusteluja.
Sisältö:
Matkailija, matkailun toimintaympäristöjen muodostaminen, muodostuminen, ylläpitäminen, haastaminen ja rikkominen, tilan, paikan ja ympäristön käsitteet, eettisyys, vieraanvaraisuus.
Opetus- ja työmuodot:
Lähiopetustunteja on noin 20, joista kaksi käytetään ryhmätyön purkuun. Opintojakso suoritetaan luentojen pohjalta tehtävällä luentopäiväkirjalla sekä kurssin alussa ohjeistettavalla ryhmätyöllä. Itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaan noin 115 t.
Vaadittavat suoritukset:
Luentopäiväkirja (3 op) ja ryhmätyö (2 op).

YMAT0214 Matkailu yhteiskunnassa 5 op
Aikataulu: 8.9. klo 12-15.30, 12.9. klo 12-15.30, 15.9. klo 12-15.30, 19.9. klo 12-15.30, 22.9. klo 12-15.30, 3.10. klo 12-16.30 ja 6.10. klo 12-14.30
Tavoite:
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää matkailun yhteiskunnallisen kontekstin hahmottamiseen ja vastuulliseen aluekehittämiseen sekä harjaannuttaa erilaisten kehittämistoimenpiteisiin liittyvien kannanottojen ja arvojen puolustamiseen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä matkailun kehittämiseen liittyviä toimijoita ja ohjausjärjestelmiä
• soveltaa osallistavan suunnittelun menetelmiä ja matkailun arviointimalleja osana kestävää matkailun kehittämistä
• analysoida kohdetasolla matkailun roolia osana paikallista yhteiskunnallista kokonaisuutta.
Sisältö:
Matkailun ekologiset, vastuulliset ja kestävät arvot, matkailun poliittisen toimijakentän kuvaus: kansainväliset, kansalliset ja alueelliset ohjausjärjestelmät ja dokumentit (kuten strategiat ja toimintasuunnitelmat) sekä matkailun toimijakentän yhteiskunnalliset kytkökset, matkailukehittämisen hallinta, matkailun osallistava suunnittelu, saamentutkimus: matkailu, saamelaisuus ja poliittinen vastuullisuus.
Opetus- ja työmuodot:
Teemaseminaarin lähiopetustunteja on noin 24, joista 6 tuntia on vierailevien luennoitsijoiden pitämiä. Lisäksi kahdella lähiopetuksen luentokerralla järjestetään yhteisopetusta kielikeskuksen puheviestinnän opettajan kanssa.
Vaadittavat suoritukset:
Debatti ja raportti.


Muut opinnot

Näistä ilmoitetaan ja näihin ilmoittaudutaan erikseen. Seuraa sähköpostiasi!
801M14I Kehitysprojekti 5 op
YMAT1220 Current Issues in Tourism 1-10 op

Opintotietojärjestelmät

Lapin matkailuopisto
Työjärjestykset

Lapin ammattikorkeakoulu
SoleOPS (opintojaksokuvaukset)

Lapin yliopisto
WebOodi