Tools / Feedback
A A A

Palautekuppila mit_kaavio_1.jpg mit_yhteistyö.jpg mit_konsultti_1.jpg

”Meän verkostossa palakathin kouluttaja, joka tuli vetämhän Palautekuppilaa asiakkaitten kans. Tällä kertaa asiakhaina oli kuusi ulukomaalaista matkanjärjestäjän edustaijaa, jokka oli testannu hiihtovaellusohojelman. Met jutelthin heän kans hyvin vaphasti ja huomasimma miten heän ajatukset anto vielä syällisempää tietoa, mitä met olimma saanhet sen kyselyn avula.

Asiakhat oli tykänhet tosi paljo ophaasta ja antanhet hälle korkiat arvosanat. Tärkheintä oli ollu, et soli luonu sellasen kannustavan ilimapiirin ja et jokhaisella oli tullu tunne, et het voivat selevitä lumisessa maastossa. Ryhmähenki oli ollu aivan mahtava.Ylleensä met emmä ole saanhet tämmöstä tietoa lomakheitten avula." 

mit_martti.jpg 

Mikä?

Palutekuppila on ryhmäkeskustelutilaisuus, jossa on etukäteen suunniteltu teemarunko. Sitä voi käyttää uusien tuotteiden suunnittelussa, konseptoinnissa ja olemassa olevan tuotteen jatkokehittämisessä. FeePalautekuppila sopii erityisesti silloin, kun halutaan saada selville asiakkaiden mielikuvia, kokemuksia, mieltymyksiä, tunteita, reaktioita ja toiminallisuusideoita, suhteessa alustavaan konseptiin tai tuotteeseen.

Miksi?

Tuotekehityksessä tarvitaan enemmän kuin yksittäisten asiakkaiden tietoja. Tuotekehittäjän on saatava myös käsitys ja ymmärrys asiakkaiden kulttuurisista ja sosiaalisista sidonnaisuuksista. Palautekuppila kohtaamispaikkana, jossa osallistujat luovat merkityksiä vuorovaikutuksessa, auttaa saamaan selville asiakastietoa, joka perustuu ryhmämerkityksiin, merkitysten luomisen ryhmädynamiikkaan ja ryhmien sisäisiin normeihin. Kun perinteisessä tuotetestauksessa huomio kiinnittyy toimintalogiikkaan, palautekuppilassa osallistujilta saadaan helpommin kommentteja tuotteesta vahvuuksineen ja heikkouksineen, ensivaikutelmista, nimeämisistä, jne. Palautekuppilassa saattaa nousta esiin asioita, joita ei ole tullut esille kyselylomakkeista, havainnoinnista tai haastatteluista.

Miten?

Tekijät: Palautekuppilan voi toteuttaa yrityksen henkilökunnan toimesta. Henkilökunnasta on valittu vastuuhenkilö(t), joka huolehtii käytännön järjestelyistä, johtaa tilaisuuden kulkua ja kokoaa aikaansaannoksia yhteen. Ryhmätyöskentelyyn osallistuu 6-8 henkilöä.

Kesto: Koko tilaisuuden toteuttamiseen on varattu aikaa 1,5-2h.

Järjestelyt: Ryhmätyöskentelyyn tarvitaan keskusteluteemaa, neutraalia, viihtyisää tilaa ja virvokkeita. Palautekuppila aloitetaan kertomalla tilaisuuden tarkoitus ja pelisäännöt. Osallistujien tulee tietää, että heiltä ei edellytetä yksimielisyyttä asioista eikä ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Keskustelu aloitetaan lämmittelyosuudella puhuen jostakin sellaisesta teemaan liittyvästä aiheesta, joka on tuttua kaikille osallistujille. Tarkoituksena on luoda luonteva ilmapiiri ja toimiva ryhmädynamiikka. Tämän jälkeen siirrytään tilaisuuden keskeisiin asiohin. Palutekuppilan oleellisia asioita käsitellään tarkasti. Sen lisäksi jos keskustelussa nousee esiin teemarungon ulkopuolelta osallistujien tärkeänä kokemia asioita, ne tulee ottaa keskustelun piiriin. Keskustelun loppuosassa asioita sekä kerrataan että yritetään edelleen löytää tekijöitä, joita mahdollisesti ei ole vielä noussut esiin. Lopussa on myös oleellista kysyä osallistujien mahdollisia omia kehitysideoita.

Muuta: Palutekuppila voidaan toteuttaa myös ulkopuolisen kouluttajan toimesta, jolloin hän toimii vastuuhenkilönä keskustelun ohjaamisessa ja tulosten kirjaamisessa. Muistiinpanojen lisäksi tilaisuus voidaan dokumentoida myös äänittämällä tai videoimalla.    

Our website uses cookies, read more about cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK